Gå till innehåll

Horisontspaning

Horisontspaning innebär att man samlar in, dokumenterar och värderar information om nya läkemedelsbehandlingar som kan komma att bli godkända. Regionerna får då bättre framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya läkemedel.

Arbetsgruppen för horisontspaning, en del av Livscykelfunktionen, kartlägger kontinuerligt vilka nya läkemedel och indikationer som inom överskådlig framtid väntas bli godkända för användning inom EU, så kallad horisontspaning eller Horizon scanning. Underlagen som tas fram använder regionerna och NT-rådet för att besluta om ett läkemedel ska hanteras genom nationell samverkan inom Regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Horisontspaningen sker i tre steg

 1. Datainsamling, för att kartlägga läkemedel på väg mot den svenska marknaden. Insamlingen görs dels genom bevakning av olika källor och databaser, dels genom regelbundna så kallade pipeline-möten med läkemedelsföretagen.
 2. Filtrering och kondensering av insamlade data görs för substanser och indikationer som beräknas bli godkända inom två år. Det resulterar i en lista med läkemedel som bedöms kunna få en inverkan på vården. Listan förmedlas till regionerna.
 3. För utvalda läkemedel skrivs en tidig bedömningsrapport som beskriver aktuellt kunskapsläge om behandlingen och de konsekvenser den kan få för vården. Målsättningen är att rapporten ska vara klar omkring sex månader innan läkemedlet blir godkänt inom EU.

Kriterier för urval

För att beaktas i horisontspaningen, och därmed föreslås för nationellt ordnat införande, ska läkemedelssubstansen eller indikationen uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

 • Stor patientpopulation.
 • Signifikant morbiditet förknippat med tillståndet.
 • Har potential att tillföra kliniska fördelar.
 • Innovativt sätt att behandla sjukdomen.
 • Potentiella kostnadskonsekvenser.
 • Kan leda till behov av omorganisation av vården.
 • Potential för påverkan på behandlingsriktlinjer och andra rekommendationer.
 • Potentiella säkerhetsaspekter att beakta.
 • Potentiellt högt media-/patientintresse.
 • För snabb eller för långsam introduktion kan förväntas efter ett godkännande.
 • Är potentiellt juridiskt, etiskt eller politiskt intressant.

Hänsyn tas också till om substansen/indikationen:

 • Tillhör en växande läkemedelsgrupp eller terapiområde.
 • Är ett nytt sätt att behandla eller en ny läkemedelsgrupp.
 • Är relevant för svenska förhållanden.
 • Ligger i sen fas II- eller i fas III-studier eller är inskickat till regulatoriska myndigheter för godkännande.

Urvalet sker i flera steg

Livscykelfunktionens arbetsgrupp gör först en intern bedömning. Intressanta eller svårbedömda läkemedel stämmer gruppen av med regionernas expertgrupper.

Tidiga bedömningsrapporter

De tidiga bedömningsrapporterna förmedlas till berörda läkemedelsföretag, regionerna och NT-rådet. Livscykelfunktionen har även särskild dialog med kontaktpersoner i regionerna.

De tidiga bedömningsrapporter som är aktuella presenteras på den här webbplatsen.