Gå till innehåll

Organisation – ordnat införande

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. I samverkansmodellen ingår NT-rådet, Livscykelfunktionen och funktionerna Marknad och Förhandling, samt ett kansli på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regionernas samverkansmodell

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. Modellen är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Regionerna och SKR utför tillsammans arbetet i de funktioner som arbetar inom samverkansmodellen: NT-rådet, Livscykelfunktionen och funktionerna för Marknad och Förhandling. Funktionerna rapporterar till Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Syftet med samverkansmodellen är att sjukvårdshuvudmännen via frivillig samordning, koordinering, erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier:

  • fattar mer välgrundade, snabba och samordnade beslut runt användning av nya och mer kostsamma läkemedel, för att därigenom möjliggöra en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna.
  • uppträder mer gemensamt som kravställare och starka köpare, vilket leder till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, bättre läkemedelspriser och därigenom snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.

Samverkan med andra aktörer

Nationellt ordnat införande bygger på nära samarbete med myndigheter, kliniska experter, läkemedelsföretag och patienter.

Cancerområdet

NT-rådet har ett nära samarbete med bland annat Sveriges Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) och den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC).

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NT-rådet samverkar med det nationella systemet för kunskapsstyrning, deras programområden (NPO) och arbetsgrupper (NAG).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

TLV och NT-rådet har ett nära samarbete. En av TLV:s huvuduppgifter är att besluta vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna, det vill säga den statliga subventionen av receptläkemedel. TLV har dessutom en viktig roll i arbetet med ordnat införande. Myndigheten tar fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för de klinikläkemedel som regionerna samverkar kring.

TLV samverkar också med regionerna i trepartsöverläggningar med företag kopplat till förmånsärenden.

Läkemedelsföretag

Läkemedelsföretagen är involverade genom ordnat införandeprocessen för att bidra med kunskap och dokumentation om sitt läkemedel.

Läkemedelsföretagen äger dokumentationen om sitt läkemedel, men har möjlighet att dela med sig av denna redan innan den blir offentlig för att underlätta för regionerna att ta fram de kunskapsdokument som behövs för ett tidigt och ordnat införande av nya läkemedel.

  • Företagen involveras i det tidiga horisontspaningsarbetet i samband med så kallade pipelinemöten och bidrar med information till tidiga bedömningsrapporter.
  • Inför den hälsoekonomiska värderingen levererar företaget hälsoekonomiska underlag till TLV, och har under utredningstiden en dialog med utredarna.
  • Företagen blir ofta involverade i förhandling om kostnader för läkemedel inför framtagande av NT-rådets rekommendation.