Gå till innehåll

Avancerade terapiläkemedel (ATMP)

Allt fler avancerade terapiläkemedel, så kallade ATMP, är under utveckling. ATMP är läkemedel som utgörs av somatiska cellterapier, genterapier eller vävnadstekniska produkter, eller kombinationsläkemedel (cATMP).

Nationell samverkan för ATMP

De ATMP som idag finns på marknaden och är under utveckling ska ges inom slutenvården och omfattas därför generellt av den nationella processen för ordnat införande och hanteras genom regionernas samverkansmodell för läkemedel. ATMP följer då samma process som andra läkemedel som omfattas av nationell samverkan, med en hälsoekonomisk värdering följd av en rekommendation från NT-rådet. NT-rådet har en tät dialog med berörda företag och kliniska experter vid dessa ärenden.

Avtal för vissa ATMP

För vissa ATMP, till exempel så kallade CAR T-terapier, blir sjukvården delaktig i tillverkningen av läkemedlet. Då gäller särskild lagstiftning och företagen är ålagda att säkerställa att klinikerna uppfyller de krav som ingår i godkännandet av läkemedel.

Förutom det nationellt förhandlade avtalet kan företag och sjukhus ingå lokala avtal om kvalitet och leverans av läkemedel, vilka är underordnade det nationella förhandlade avtalet. För att åstadkomma en effektiv och rättssäker hantering av dessa lokala avtal, samarbetar universitetssjukhusregionerna i en arbetsgrupp med jurister och sjukhusapotekare. Gruppen arbetar på uppdrag av NT-rådet.