Gå till innehåll

Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet inom läkemedelsområdet växer. Vinsterna är många när vi ökar erfarenhetsutbytet och samarbetet med våra nordiska grannar.

Nordiskt läkemedelsforum (NLF)

De nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 2015 samverkansformen Nordiskt läkemedelsforum (NLF). Initiativet startades för att utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna främst kring förhandling och upphandling. Samverkan har utvecklats över åren, men informations- och erfarenhetsutbyte fortsätter att vara en viktig del av samarbetet.

För Sveriges räkning deltar främst representanter från regionernas samverkansmodell för läkemedel. För regionernas samverkansmodell betyder det nordiska samarbetet inom NLF bland annat ett förenklat sätt att ha kontakt med nordiska kollegor som ofta arbetar med likartade läkemedelsfrågor samtidigt. NLF har en gemensam strategi som bland annat fokuserar på utvecklad samverkan kring förhandling och upphandling samt stärkt gemensamt påverkansarbete.

Ett konkret initiativ inom NLF är till exempel gemensamma kriterier för när en nordisk förhandling kan vara aktuell att genomföra.

Samarbete mellan de nordiska beslutsfunktionerna

De nordiska beslutsfunktionerna ses regelbundet för att diskutera gemensamma utmaningar. Från Sverige deltar representanter från NT-rådet.

Vid det senaste mötet i juni 2023 var samtliga länder överens om att ett stärkt samarbete kan ge en enklare och mer gemensam hantering av klinikläkemedel, vilket kommer att gynna de nordiska patienterna. Förbättrat samarbete mellan de nordiska besluts- och rekommendations¬funktionerna är nödvändigt då varje enskilt land är litet i ett europeiskt sammanhang. Med samverkan kan ländernas förhandlingsposition bli starkare.

FINOSE

FINOSE-samarbetet är ett nordiskt samarbete mellan de myndigheter i Finland, Norge och Sverige som gör hälsoekonomiska utvärderingar när det gäller läkemedel. Från Sverige deltar Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV). Sedan i maj 2023 ingår även Danmark via Medicinrådet.

Med FINOSE-samarbetet kan gemensamma hälsoekonomiska utvärderingar tillgängliggöras för de nordiska funktionerna som fattar beslut eller rekommenderar nya läkemedel.