Gå till innehåll

Process – ordnat införande

På de här sidorna förklarar vi hur nationellt ordnat införande av nya läkemedel går till, från att livscykelfunktionen får information om att ett nytt klinikläkemedel är på gång till dess att det är infört nationellt i den svenska sjukvården.

Nationellt ordnat införande

Nya innovativa läkemedel revolutionerar hälso- och sjukvården, men många av dem är så kostsamma att de riskerar att tränga undan annan viktig vård. De nya behandlingarna ger såväl ekonomiska som etiska och organisatoriska utmaningar.

För att göra rätt prioriteringar samarbetar Sveriges regioner om vilka nya läkemedel som behöver introduceras inom sjukvården med ett nationellt ordnat införande. Det här gör vi för att se till att våra gemensamma resurser används effektivt, och för att ge en jämlik tillgång till nya läkemedel i hela landet.

Vilka läkemedel ingår i det ordnade införandet?

Läkemedel som ingår i regionernas arbete med ordnat införandet är läkemedel som ges inom hälso- och sjukvården, så kallade klinikläkemedel.

Ibland önskar regionerna nationell samverkan även för läkemedel som förskrivs på recept och som inte omfattas av läkemedelssubventionen. Orsaken till det är att en jämlik användning är viktigt även av dessa läkemedel.

Likaså kan NT-rådet besluta om att avge en avvakta-rekommendation för receptläkemedel innan beslut om subvention, om regionerna anser att det finns en risk för en introduktion innan företaget utvärderats av TLV.

Processen i korthet

Horisontspaning

Processen för nationellt ordnat införande börjar redan innan läkemedlet fått marknadsgodkännande i EU. Livscykelfunktionen samlar in och värderar information om nya läkemedelsbehandlingar och lyfter fram läkemedel som kan vara aktuella för nationell samverkan.

Beslut om nationell samverkan

Baserat på ett antal kriterier bedömer NT-rådet sedan om regionerna behöver samverka för att läkemedelsanvändningen ska bli jämlik och ändamålsenlig.

Hälsoekonomisk värdering

Om läkemedlet får marknadsföringsgodkännande av EU, och NT-rådet fattar beslut om nationell samverkan, beställer NT-rådet en hälsoekonomisk värdering av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

När TLV gör sin utredning ber de läkemedelsföretaget om ett hälsoekonomiskt underlag. Företaget tar då ställning till om och när de önskar inkomma med ett underlag, liksom vilka vetenskapliga data de vill hänvisa till.

Förhandling och upphandling

När utredningen är klar ska NT-rådet ta ställning till en rekommendation till regionerna. Om priset för läkemedlet är för högt, kan NT-rådet ge ett uppdrag till funktionerna Marknad och Förhandling att förhandla med läkemedelsföretaget för att ta fram villkor för regionerna som gör att behandlingen kan bedömas som kostnadseffektiv.

NT-rådets rekommendation

Rekommendationen uttrycks som att regionerna antingen bör använda, kan använda eller bör avstå från att använda en läkemedelbehandling. NT-rådet kan också rekommendera regionerna att avvakta med en behandling, till exempel i väntan på mer vetenskapliga data.

NT-rådets rekommendationer utgår från riksdagens etiska plattform för prioriteringar i sjukvården. NT-rådet väger samman tillståndets svårighetsgrad och sällsynthet, hur stor effekt behandlingen har och hur tillförlitligt det vetenskapliga underlaget är. De här faktorerna ställs i relation till kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår som räknades ut i TLV:s underlag.

Det betyder att NT-rådet ibland behöver säga nej till ett läkemedel, om till exempel priset är så högt att man riskerar att tränga undan annan vård till patienter med lika stora eller större behov.

Införande

När NT-rådet har lämnat sin rekommendation, har varje region en kontaktperson som sedan ansvarar för att sprida rekommendationen till sjukvården och stötta vid tillämpning.

Mer läsning

Om du vill fördjupa dig i respektive processteg, hittar du mer läsning i menyn till höger.