Gå till innehåll

Beslut om nationell samverkan

NT-rådet beslutar om ett läkemedel eller en ny indikation ska ingå i den nationella processen för ordnat införande. Ett beslut om nationell samverkan leder till att NT-rådet utfärdar en rekommendation till regionerna om hur läkemedlet ska användas.

Nominering

Ärendet tas upp i NT-rådet baserat på den tidiga bedömningsrapporten från horisontspaningen. Regionerna tillfrågas om de önskar att läkemedlet hanteras genom nationell samverkan eller inte, med vägledning av nedanstående generella kriterier:

 • Jämlik användning över landet är angeläget.
 • Hög till mycket hög svårighetsgrad för tillståndet.
 • Förväntat stor resurspåverkan.
 • Etiskt eller politiskt utmanande.

Ärendet kan också tas upp genom att en region nominerar ett läkemedel för rekommendation av NT-rådet. Regioner kan även nominera äldre läkemedelsterapier till NT-rådet, till exempel när ett äldre läkemedel får en ny indikation som kan ha en inverkan på vården.

Bedömning

NT-rådets bedömning görs under vägledning av kriterierna som anges ovan. NT-rådets beslut kan ha två utfall:

 • Läkemedlet/indikationen omfattas av nationell samverkan.
 • Läkemedlet/indikationen omfattas inte av nationell samverkan.

När NT-rådet beslutat om behandlingen ska omfattas av nationell samverkan meddelar de berört läkemedelsföretag och regionerna. Läkemedlet eller indikationen publiceras också som ett ärende under beredning på denna webbplats.

Ofta sker beslut om samverkan innan läkemedlet blivit godkänt av EMA (EU). Om och när läkemedlet får marknadsföringsgodkännande, rekommenderar NT-rådet i regel regionerna att avvakta med läkemedelsbehandlingen tills NT-rådet fått tillgång till hälsoekonomiskt underlag och kan göra en bedömning för sin rekommendation.

Receptläkemedel omfattas generellt inte

Receptläkemedel omfattas generellt inte av nationell samverkan genom NT-rådet, eftersom de hanteras genom förmånsansökan hos TLV. NT-rådet kan dock avge rekommendationer gällande receptläkemedel i något av följande fall:

 • Nya recept- och rekvisitionsläkemedel finns inom samma terapiområde, och det finns behov av en sammanhållen rekommendation för terapiområdet för att ge stöd till regionerna.
 • Det finns behov av att förtydliga läkemedlets plats i terapin, för att det är angeläget med jämlik användning nationellt och/eller för att läkemedlet förväntas ha stor resurspåverkan.
 • Det krävs en rekommendation till regionerna att avvakta användning av läkemedlet i väntan på TLV:s förmånsbeslut, till exempel för att läkemedlet har stor resurspåverkan, för att det finns risk för ojämlik vård eller för att läkemedlet redan ingår i förmånerna på annan indikation. Rekommendationen upphör när TLV fattat sitt beslut.

Samverkan via fullmaktsgruppen

Regionerna samverkar genom Fullmaktsgruppen i så kallade trepartsöverläggningar för vissa läkemedel som är föremål för förmånsansökan hos TLV. Genom Fullmaktsgruppen kan regionerna gemensamt besluta om att nationellt samverka i förhandlingar för receptläkemedel oavsett om det finns ett beslut om nationell samverkan från NT-rådet eller inte.

NT-rådet har ingen roll i detta.

När ett läkemedel inte omfattas av nationell samverkan

Att NT-rådet beslutar att ett läkemedel eller indikation INTE ska omfattas av nationell samverkan kan bero på flera saker, till exempel:

 • Att budgetpåverkan bedöms vara så liten att en hälsoekonomisk värdering inte är nödvändig.
 • Att det finns andra processer som kan säkerställa en jämlik läkemedelsanvändning.
 • Att användningen av läkemedlet inte förväntas bli så stor, eller att läkemedlet kan hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

I de fall NT-rådet bedömer att ett läkemedel inte ska omfattas av nationell samverkan, är det upp till vårdprogramgrupper, läkemedelskommittéer och regioner att hantera läkemedlet enligt sina vanliga rutiner och använda det utifrån sin bedömning.

Ett beslut om att ett läkemedel inte omfattas av nationell samverkan är alltså inte en avrådan från att använda läkemedlet, utan betyder bara att NT-rådet inte kommer avge någon rekommendation.