Gå till innehåll

Rekommendation

NT-rådet har regionernas mandat att ge rekommendationer om användning av läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande. Syftet är att åstadkomma en jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.

NT-rådets rekommendationer till regionerna ska baseras på samma principer, oavsett vilket läkemedel eller sjukdomstillstånd det gäller.

Etisk plattform för prioritering

Rekommendationerna baseras på bedömningen av ett läkemedels värde på gruppnivå och utgår från den etiska plattformen för prioritering som antagits av riksdagen. Den etiska plattformen har tre principer i hierarkisk ordning, men ska hanteras som en helhet:

  • Människovärdesprincipen: Vården ska respektera alla människors lika värde.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen: Mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen: En rimlig relation mellan kostnader och nytta, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet, ska eftersträvas.

Det betyder att NT-rådet ibland behöver säga nej till ett läkemedel, exempelvis om priset är så högt att man riskerar att tränga undan annan vård till patienter med lika stora eller större behov. Rekommendationerna formuleras som ett ja eller nej till användning.

Bedömning av betalningsvilja

NT-rådet har en policy för bedömning av samhällets betalningsvilja.

Rekommendationerna baseras på bedömning av ett nytt läkemedels värde jämfört med bästa nuvarande behandling vid varje aktuellt sjukdomstillstånd. I sin bedömning sammanväger NT-rådet tillståndets svårighetsgrad, behandlingens effektstorlek, tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget och tillståndets sällsynthet.

Dessa faktorer ställs i relation till kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår som beräknas i den hälsoekonomiska värderingen från TLV. Läkemedelsföretagen förser TLV med underlag till denna bedömning, och kan därmed bidra till att öka tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget.

När rekommendationen är klar

När NT-rådet utfärdar en ny rekommendation publiceras den på webben. NT-rådet kommunicerar också direkt med regionernas kontaktpersoner för läkemedel samt till berörd patientförening och berört läkemedelsföretag.

Giltighetstid

NT-rådet gör en ny bedömning av en utfärdad rekommendation senast efter två år. Om rekommendationen fortfarande bedöms fylla en funktion för att tillse jämlik användning beslutas att den kvarstår. Om NT-rådet anser att läkemedlet införts i regionerna enligt utfärdad rekommendation avslutas det nationella ordnade införandet och regionerna informeras om att läkemedlet fortsatt ska hanteras av respektive läkemedelskommitté.

Om rekommendationen blivit inaktuell, till exempel för att läkemedlet fått vidgad indikation, annan förmånsbegränsning, att nya avtal har tillkommit eller att andra nya läkemedel introducerats för samma indikation, kan rekommendationen behöva revideras.