Gå till innehåll

Patientsamverkan

NT-rådets rekommendationer påverkar i hög grad patienter och deras närstående i hälso- och sjukvården. Därför ska rådet ha god kännedom om hur patienter och närstående påverkas av ordnat införande och dess rekommendationer.

NT-rådet har adjungerat två patientföreträdare som agerar som rådgivare till NT-rådet. Patientföreträdarna deltar i NT-rådets heldagsmöten.

Dessutom sker patientsamverkan i NT-rådets verksamhet genom:

  • Information och utbildning kring ordnat införande till patientföreningar och enskilda patientrepresentanter.
  • Information till berörda föreningar när en ny rekommendation fastställts och publicerats.
  • Samverkan i enskilda ärenden.
  • Upparbetade samarbeten med patientföreningar för utveckling av NT-rådets processer, till exempel med RCC i Samverkan och Riksförbundet Sällsynta Diagnoser för att förbättra NT-rådets information och utbildning.

Patientrådet

NT-rådet och MTP-rådet har bildat ett gemensamt patientråd för att ge patientrådgivare möjlighet att delta i arbetet med principiella och för råden strategiskt viktiga frågor.

Syftet med patientrådet är att patienters och närståendes erfarenhetsbaserade kunskaper ska bidra till en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Patientrådet bemannas med 6–8 personer som nomineras främst via Funktionsrätt Sverige, Sällsynta diagnoser och Nätverket mot cancer.

Medlemmarna i patientrådet är enskilda representanter för patientorganisationer med särskild erfarenhet av och intresse för läkemedelsfrågor och medicinsk teknik.

Inval till Patientrådet görs av NT-rådets och MTP-rådets ordföranden efter nominering och efter bedömning av jävsdeklaration.

Kontaktuppgifter

Samordnare: Elisabet Andersson, elisabet.g.andersson@regionvastmanland.se