Gå till innehåll

Spinraza (nusinersen)

Spinraza är avsett för behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i oktober 2022 beslutat att beställa en ny hälsoekonomisk bedömning av Spinraza från TLV. Värderingen kommer att ta hänsyn till nya studiedata. När den hälsoekonomiska bedömningen är färdigställd kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och uppdatera nuvarande rekommendation.

NT-rådets rekommendation

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av SMA. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendationer för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

spinal muskelatrofi

Rekommendation 2023-09-04

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2023-12-01 Avtalsslut 2024-11-30 Förlängningsoption till och med 2025-11-30

Uppföljning

SMA

Uppföljning 2023-03-23

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.

Behandlingsråd

Behandlingsråd utses av NT-rådet för vissa läkemedel. Deras uppdrag är att säkerställa att NT-rådets kriterier för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Läs mer
Nationella behandlingsråd