Gå till innehåll

Opdivo (nivolumab)

Opdivo tillhör läkemedelsgruppen PD-(L)1-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

NT-rådets generella rekommendation till regionerna är: när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram. Adjuvant behandling och viss kombinationsbehandling är undantaget från den generella rekommendationen. Se rekommendationer för matstrups- och cardiacancer respektive urotelcellscancer nedan. För behandlingar som omfattar många patienter har NT-rådet i april 2023 förtydligat vad den generella rekommendationen innebär. För Opdivo gäller det malignt melanom. Se den fullständiga rekommendationen via länken nedan.

lungcancer, icke-småcellig, neoadjuvant

Rekommendation 2023-11-24

malignt melanom

Rekommendation 2023-04-27

matstrups- och cardiacancer, adjuvant

Rekommendation 2022-02-25

melanom stadium IIB och IIC, adjuvant

Rekommendation 2024-02-29

urotelcellscancer, adjuvant

Rekommendation 2022-04-28

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.