Gå till innehåll

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Om tabellen

För fullständig indikationstext, se respektive produktresumé. www.fass.se

Kolumnerna är sorterade i bokstavsordning.

Senaste tillägg i tabellen

2024-06-27
Imfinzi i monoterapi eller i kombination med Imjudo vid levercellscancer.
Imfinzi i kombination med gemciabin och cispaltin vid gallvägscancer.
Imfinzi i kombination med Imjudo vid icke-småcellig lungcancer.

2024-06-05
Opdivo vid urotelial cancer i 1:a linjen.

Rekommendation för PD-(L)1-hämmare

Huvuddiagnos

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Jemperli (dostarlimab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Opdivo
(nivolumab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Blodcancer

Hodgkins lymfom
monoterapi


monoterapi


Bröstcancer

Bröstcancer, trippelnegativ
+ kemoterapi+ nab-paklitaxel

Gynekologisk cancer

Livmoderhalscancer, 1L
+ kemoterapi med/utan bevacizumab
Gynekologisk cancer

Livmoderhalscancer, 2L

monoterapiGynekologisk cancer

Livmoderkroppscancer, 1L, MSI-H eller dMMRKarboplatin-paklitaxel

Gynekologisk cancer

Livmoderkroppscancer, 2L, MSI-H eller dMMRmonoterapi

monoterapi
Hudcancer

Malignt melanom, avancerat, 1L
monoterapi


monoterapi eller
+ Yervoy


Hudcancer

Merkelcellscancer, 1L

monoterapiHudcancer

Skivepitelcancer, kutan

monoterapiHuvud- och halscancer

Huvud- och halscancer, skivepitelcancer, 1L
monoterapi
eller
+ platinabaserad kemoterapi och
5-flurorouracil
Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer, skivepitelcancer, 2L
monoterapi


monoterapi


Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer

Gallvägscancer, 1L


+ gemcitabin och cisplatin


+ gemcitabin och cisplatin
Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer

Levercellscancer, 1L


monoterapi eller + Imjudo

+ bevacizumab

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer

Ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer, MSI-H eller dMMR, 2L
monoterapi
Lung- och lungsäckscancer

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1L
+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed

+ platinabaserad kemoterapi


+ nab-paklitaxel och karboplatin
eller
+ bevacizumab, paklitaxel och karboplatin

Lung- och lungsäckscancer

Lungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp, 2L
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Lung- och lungsäckscancer

Lungcancer, icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd, 1L
+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel

+ platinabaserad kemoterapiLung- och lungsäckscancer

Lungcancer, icke-småcellig av icke-skivepiteltyp, 2L
monoterapi


monoterapi

monoterapi

Lung- och lungsäckscancer

Lungcancer, icke-småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd, 1L


+Imjudo och platinabaserad kemoterapi
+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett


Lung- och lungsäckscancer

Lungcancer, icke-småcellig, 1L
monoterapi

monoterapi


monoterapi

Lung- och lungsäckscancer

Lungcancer, småcellig, 1L


+ etoposid med karboplatin eller cisplatin

+ etoposid och karboplatin

Lung- och lungsäckscancer

Lungsäckscancer, 1L


+ Yervoy


Matstrups- och magsäckscancer

Esofaguscancer, 1L
+ platinabaserad kemoterapi och fluoropyrimidin


+ Yervoy
eller
+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Matstrups- och magsäckscancer

Esofaguscancer, 2L


monoterapi


Matstrups- och magsäckscancer

Ventrikel-, tunntarms- eller gallvägscancer, MSI-H eller dMMR, 2L
monoterapi
Matstrups- och magsäckscancer

Ventrikelcancer och cancer i esofageala övergången, HER2-negativ, 1L
+fluoropyrimidin och platinabaserad kemoterapi
Matstrups- och magsäckscancer

Ventrikelcancer och cancer i esofageala övergången, HER2-positiv, 1L
+ trastuzumab + fluoropyrimidin + platinum
Matstrups- och magsäckscancer

Ventrikelcancer, adenocarcinom, gastroesofageala övergången eller esofagus, 1L


+ fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi


Njurcancer

Njurcellscancer, låg risk, 1L

+ Inlyta+ Inlyta


+ Cabometyx


Njurcancer

Njurcellscancer, intermediär/­hög risk, 1L

 + Inlyta+ Inlyta


+ Yervoy
eller
+ Cabometyx


Njurcancer

Njurcellscancer, 2L


monoterapi


Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer

Kolorektalcancer, MSI-H eller dMMR, 1L
monoterapi
Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer

Kolorektalcancer, MSI-H eller dMMR, 2L
monoterapi


+ Yervoy


Urinblåse- och urinvägscancer

Urotelial cancer, 1L

monoterapimonoterapi


+ Cisplatin och gemcitabin

monoterapi

Urinblåse- och urinvägscancer

Urotelial cancer, 2L
monoterapi


monoterapi

monoterapi