Gå till innehåll

Libtayo (cemiplimab)

Libtayo tillhör läkemedelsgruppen PD-(L)1-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har utsett Libtayo vid basalcellscancer till nationell samverkan, vilket betyder att indikationen ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet inväntar mer data kring behandlingens effekt innan beslut om vidare hantering fattas. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med att använda Libtayo vid basalcellscancer.

NT-rådets rekommendation

NT-rådets generella rekommendation till regionerna är: när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

lungcancer, icke-småcellig, i kombination med kemoterapi

Rekommendation 2023-04-27

lungcancer, icke-småcellig, monoterapi

Rekommendation 2023-04-27

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.