Gå till innehåll

Keytruda (pembrolizumab)

Keytruda tillhör läkemedelsgruppen PD-(L)1-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-12-20 beslutat om nationell samverkan för Keytruda i kombination med Padcev vid urotelialcancer. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedelskombinationens användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Keytruda och Padcev vid urotelialcancer.

NT-rådets rekommendation

NT-rådets generella rekommendation till regionerna är: när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram. Adjuvant behandling och viss kombinationsbehandling är undantaget från den generella rekommendationen. Se rekommendationer för bröstcancer, endometriecancer, lungcancer, melanom och njurcancer nedan. För behandlingar som omfattar många patienter har NT-rådet i april 2023 förtydligat vad den generella rekommendationen innebär. För Keytruda gäller det icke-småcellig lungcancer och malignt melanom. Se de fullständiga rekommendationerna via länkarna nedan.

Lungcancer, icke-småcellig, adjuvant

Rekommendation 2024-05-30

Lungcancer, icke-småcellig, neoadjuvant och adjuvant

Rekommendation 2024-06-27

bröstcancer trippelnegativ, neoadjuvant och adjuvant

Rekommendation 2022-06-10

endometriecancer

Rekommendation 2023-02-17

lungcancer, icke-småcellig, i kombination med kemoterapi

Rekommendation 2023-04-27

lungcancer, icke-småcellig, monoterapi

Rekommendation 2023-04-27

malignt melanom

Rekommendation 2023-04-27

melanom stadium IIB och IIC, adjuvant

Rekommendation 2024-02-29

njurcancer, adjuvant

Rekommendation 2022-03-28

urotelialcancer, kombination Padcev och Keytruda

Rekommendation att avvakta 2024-01-22

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-01-01 Avtalsslut 2024-12-31

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.