Gå till innehåll

Zilbrysq (zilukoplan)

Zilbrysq ges som subkutan injektion och är avsett som en tilläggsbehandling till standardterapi vid generaliserad myastenia gravis hos vuxna patienter som är positiva för antikroppar mot acetylkolinreceptorer.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet beslutade 2024-02-21 om nationell samverkan för Zilbrysq. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Zilbrysq från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Zilbrysq.

NT-rådets rekommendation

myastenia gravis

Rekommendation att avvakta 2024-03-25

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.