Gå till innehåll

Tecartus (brexukabtagen-autoleucel)

Tecartus är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av mantelcellslymfom B-cellsprekursor akut lymfatisk leukemi.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har en rekommendation för Tecartus vid mantelcellslymfom. NT-rådet har 2022-10-04 beslutat att även indikationen akut lymfatisk leukemi (ALL) ska omfattas av nationell samverkan. Det betyder att indikationen ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Tecartus vid ALL.

NT-rådets rekommendation

akut lymfatisk leukemi

Rekommendation att avvakta 2023-01-13

mantelcellslymfom

Rekommendation 2022-11-24

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-06-01 Avtalsslut 2026-05-31 Förlängningsoption till och med 2028-05-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.