Gå till innehåll

Opdualag (relatlimab/nivolumab)

Opdualag är ett kombinationsläkemedel med relatlimab som är en antikropp riktad mot LAG-3, en så kallad immuncheckpoint, och nivolumab som är en PD1-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

malignt melanom

Tidig bedömningsrapport 2022-06-14

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i augusti 2022 beslutat om nationell samverkan för Opdualag (nivolumab och relatlimab). Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Opdualag från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Opdualag.

NT-rådets rekommendation

malignt melanom

Rekommendation att avvakta 2022-10-27

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.