Gå till innehåll

Kymriah (tisagenlekleucel)

Kymriah är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av akut lymfatisk leukemi och olika typer av lymfom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har lämnat rekommendationer för Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom och akut lyfatisk B-cellsleukemi. NT-rådet har 2022-01-12 beslutat att även indikationen follikulärt lymfom ska omfattas av nationell samverkan. Det betyder att indikationen ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning från TLV för Kymriah vid follikulärt lymfom. När bedömningen färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Kymriah vid follikulärt lymfom.

NT-rådets rekommendation

akut lymfatisk leukemi

Rekommendation 2019-05-17

diffust storcelligt B-cellslymfom

Rekommendation 2020-04-29

follikulärt lymfom

Rekommendation att avvakta 2023-01-13

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-06-01 Avtalsslut 2026-05-31 Förlängningsoption till och med 2028-05-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.