Gå till innehåll

Imbruvica (ibrutinib)

Imbruvica är indicerat för behandling av mantelcellslymfom, Waldenströms makroglobulinemi och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-10-01 Avtalsslut 2024-09-30 Förlängningsoption till och med 2025-09-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Imbruvica vid indikationen mantelcellslymfom har varit föremål för nationell samverkan. TLV har i oktober 2022 beslutat att Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med mantelcellslymfom som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cytostatikakombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med kemoimmunoterapi. NT-rådets tidigare rekommendation för Imbruvica vid mantelcellslymfom har därmed upphört. Respektive region kan hantera Imbruvica enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.