Gå till innehåll

Bättre patientbehandling är målet för ett stärkt nordiskt samarbete inom läkemedelsområdet

Publicerad

De nordiska beslutsfunktionerna som beslutar om införande av nya sjukhusläkemedel är överens om att ett stärkt samarbete i Norden kan ge bättre behandlingsmöjligheter för nordiska patienter. Hur samarbetet kan stärkas var temat för ett gemensamt möte i Köpenhamn den 12 juni 2023.

Den 12 juni 2023 möttes medlemmar från Medicinrådet i Danmark, Beslutningsforum i Norge, NT-rådet i Sverige och representanter från Island för att diskutera om det finns potential att öka samarbetet mellan beslutsfunktionerna. Det fanns en tydlig samsyn att samarbete över landsgränserna kan bidra till bättre förutsättningar för snabb och likvärdig tillgång till nya och kostnadseffektiva läkemedel. Samtidigt finns också skillnader i uppdrag och strukturer att ta hänsyn till, när man ska hitta sätt att samarbeta.

Förbättrat samarbete mellan de nordiska besluts- och rekommendations­funktionerna är nödvändigt då varje enskilt land är litet i ett europeiskt sammanhang. Med samverkan kan ländernas förhandlingsposition bli starkare. På mötet framkom att de deltagande nordiska beslutsfunktionerna såg att det finns många fördelar med en utökad samverkan, vilket sannolikt även kan gälla för läkemedelsföretagen, då förutsättningarna för att tillhandahålla läkemedlen till flera nordiska länder på ett mer enhetligt sätt härigenom kan förbättras och förenklas.

Gemensamma kriterier för nordisk förhandling

På mötet presenterades beslutsfattarna för Nordic Pharmaceutical Forum, som är ett samarbete kring satsningar inom förhandling och upphandling av läkemedel. Ett konkret initiativ inom NLF är att ta fram kriterier för gemensamma prisförhandlingar. Inköpsorganisationerna hade inför mötet tagit fram förslag på gemensamma kriterier för när en nordisk förhandling kan genomföras. Dessa presenterades på mötet och det fanns ett allmänt stöd från beslutsfattarna.

– Vi var överens om att en ökad tydlighet kring hur nordisk förhandling kan genomföras och vilka läkemedel som kan vara aktuella är angelägen. Det kommer fortsatt behövas ett utvecklingsarbete men nu har vi en tydligare gemensam grund att stå på, säger Terje Rootvelt från Beslutningsforum.

Gemensam hälsoekonomisk utvärdering

Sedan i maj ingår även Danmark via Medicinrådet i det tidigare etablerade FINOSE-samarbetet som nu utökats och förlängts. Det bedöms underlätta och förbättra förutsättningarna även för gemensamma nordiska förhandlingar.

– En gemensam hälsoekonomisk utvärdering bedömer vi är fördelaktig på flera sätt och förbättrar förutsättningarna att läkemedel sedan kan rekommenderas utifrån samma grundläggande underlag i de nordiska länderna, säger Steen Werner Hansen från Medicinrådet.

Samarbete där det ger mest nytta

De nordiska beslutsfunktionerna är överens om att diskussionerna är början på ett viktigt samarbete som på sikt kan ge en enklare och mer gemensam hantering av klinikläkemedel, vilket kommer att gynna de nordiska patienterna. Det kommer att kräva insatser för att nå dit och därför fortsätter dialogen mellan beslutsfunktionerna efter detta möte, för att hitta de områden där samarbetet kommer att ge största möjliga värde.

– Genom att utveckla våra kontakter och utbyte av information mellan länderna kommer vi att kunna lära av varandra och det kan bidra till att även de egna ländernas arbete med ställningstaganden och rekommendationer förbättras. Vi har stora likheter, men också skillnader, mellan systemen i våra länder så vi får fokusera på de områden där vi bedömer att vi kommer ha störst nytta av gemensamt nordiskt arbete, säger Gerd Lärfars från NT-rådet.

NT-rådet

Senast ändrad