Gå till innehåll

Rekommendation vid brist på Acetylcystein 200 mg/ml

Publicerad

Företaget Viatris har meddelat att det under 2024 kommer råda brist på Acetylcystein 200 mg/ml på svenska marknaden på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet. Tillgängligt lager av Acetylcystein 200 mg/ml kommer inte kunna täcka behovet under hela restperioden avseende både sluten och öppen vård.

Godkända indikationer är: Kronisk bronkit. Cystisk fibros. Keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret. Paracetamolförgiftning.

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation KOL från mars 2023 anges Acetylcystein som ett läkemedel som inte rekommenderas.

Rekommendation

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket har kommit överens om nedanstående rekommendation utifrån aktuellt läge.

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket bedömer att Acetylcystein 200 mg/ml bör förbehållas SLUTEN vård

  1. som antidot vid paracetamolförgiftning
  2. till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm-kanalen.

Användningen av Acetylcystein 200 mg/ml i ÖPPEN vård för lungsjukdomar bör under restperioden minimeras. Det finns i dagsläget inga signaler om att tillgången på brustablett Acetylcystein skulle påverkas.

Alternativ till inhalation av Acetylcystein 200 mg/ml vid behov av slemmobilisering är isoton koksaltlösning (0,9%). Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3-4%) behövas.

NAG LOK
NPO lung- och allergisjukdomar
Läkemedelsverket

Praktisk hantering

Uppdatering 2024-02-20: Acetylcystein APL (endast för nebulisering) finns nu tillgängligt för beställning till både öppen- och slutenvård: Acetylcystein APL 200 mg/ml 10 ml , lösning för nebulisator. Varunummer: 806A500

 

Då merparten av det kritiska behovet av Acetylcystein 200 mg/ml är vid sjukhusanvändning (antidot vid paracetamolförgiftning), så kommer de volymer av originalprodukten som finns tillgängliga att fördelas till slutenvård. Fördelning till regionerna sker via nationellt CT och baseras på tidigare förbrukning och varje region får en tilldelad volym som bör täcka behovet för slutenvården under 2024. Det innebär att det inte sker någon månadsvis fördelning utan det är upp till varje region att enbart beställa efter behov för jämn fördelning under året. När fördelad kvot är uppnådd finns det inget mer att tillgå från Viatris förrän restperioden är avslutad. Det pågår ett arbete hos APL med att ta fram motsvarande produkt som extempore som komplement. Så snart produkt finns tillgänglig för beställning hos APL kommer information skickas ut.

Senast ändrad