Gå till innehåll

Venclyxto (venetoklax)

Venclyxto är avsett för behandling av vissa typer av kronisk lymfatisk leukemi och myeloisk leukemi.

För Venclyxto finns avtal som tagits fram nationellt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. Hur läkemedlet ska användas bedöms av respektive region.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2024-05-01 Avtalsslut 2026-04-30 Förlängningsoption till och med 2027-04-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.