Gå till innehåll

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinations­behandlingar

Publicerad

Regionernas samverkansmodell för läkemedel, NT-rådet och Lif föreslår i en gemensam rapport flera åtgärder som kan underlätta tillgängliggörandet av kombinations­behandlingar, framförallt inom onkologi och hematologi.

Både NT-rådet och läkemedelsföretagen har utmaningar med att kombinationsbehandlingar av nya dyra läkemedel är svåra att introducera på grund av höga kostnader. Utmaningen har varit extra tydlig inom onkologi och hematologi där NT-rådet haft flera angelägna kombinationer som inte kunnat rekommenderas för användning.

Många läkemedelskombinationer som bedömts som medicinskt värdefulla för olika patientgrupper, har inte klarat kravet på kostnadseffektivitet, eftersom kostnaderna för flera nya läkemedel i kombination ofta blir mycket hög.

Gemensam beskrivning av utmaningarna

I ett partsgemensamt projekt har därför representanter från Regionernas samverkansmodell för läkemedel, NT-rådet och Lif medverkat för att beskriva utmaningarna och tillsammans föreslå praktiska lösningar för att underlätta tillgängliggörandet av kombinationsbehandlingar.

TLV har gett stöd till projektet genom att bidra med kompetens och kunskap men fokus för arbetet har varit på kombinationer som består av två rekvisitionsläkemedel.

Fokus på åtgärder ”här och nu”

Projektets arbete har sammanfattats i en rapport där flera förslag som utgår från nuvarande process för nationellt ordnat införande läggs fram.

För att i framtiden ha bättre möjligheter att kunna använda särskilt angelägna läkemedelskombinationer bestående av nyare läkemedel föreslås bland annat:

  • Ett frivilligt åtagande för berörda parter att verka för att kombinationsbehandlingar möjliggörs. Det gäller både företag och regionerna via NT-rådet.
  • Att viss information alltid finns med i hälsoekonomiska kunskapsunderlag och att den inte beläggs med sekretess.
  • Att antaganden om hur stor andel av ett läkemedels användning som kommer utgöras av kombinationsanvändning (viktning) ska kunna användas som grund för förhandling och fastställande av avtalsvillkor.
  • Att lösningsförslag som presenteras i rapporten bör prövas i en pilot där en lämplig läkemedelskombination kan identifieras via horisontspaning.

– Genom att analysera problemen tillsammans och arbeta gemensamt med åtgärdsförslag som vi tror både läkemedelsföretag och regioner kan acceptera bedömer vi att möjligheterna att komma vidare förbättras, säger Mikael Svensson, förhandlingskoordinator i regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Förslagen kommer inte att vara tillämpliga för alla läkemedel som ska användas i kombination, utan en klar majoritet av dessa kommer fortfarande att hanteras enligt nuvarande arbetssätt och utvärderingsmetoder.

NT-rådet

Senast ändrad