Gå till innehåll

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Publicerad

NT-rådet har valt att underlätta för vårdprogramgrupperna och förskrivarna genom att förtydliga vilka läkemedel som rekommenderas i första hand vid malignt melanom och lungcancer.

Det finns sju nationellt upphandlade läkemedel inom gruppen PD-(L)1-hämmare: Bavencio, Imfinzi, Jemperli, Keytruda, Libtayo, Opdivo och Tecentriq. NT-rådet förtydligar nu vilka läkemedel som rekommenderas i första hand vid malignt melanom och lungcancer.

Vid behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen rekommenderas Libtayo i första hand. Vid behandling av malignt melanom rekommenderas Opdivo i första hand.

– Uppföljning visar att det finns utrymme att göra mer kostnadseffektiva läkemedelsval inom gruppen PD-(L)1-hämmare, och lungcancer och malignt melanom är de två största användningsområdena. Därför tror vi att detta förtydligande kan bidra till att minska kostnaderna för regionerna, säger Gerd Lärfars, ordförande för NT-rådet.

Alla läkemedel i gruppen är nationellt upphandlade, men priserna är sekretessbelagda, vilket försvårar prisjämförelser.

– Direkt berörda personer inom regionerna har information om avtalspriserna, men det är en utmaning för regionerna att kontinuerligt uppdatera och nå ut med information om rekommenderade läkemedel inom ett så föränderligt område, säger Gerd Lärfars.

Förenklat arbetssätt

Sedan 2015 har det varit nationellt ordnat införande för gruppen PD-(L)1-hämmare. Eftersom det är ett stort område med många indikationer har NT-rådet förenklat arbetssättet stegvis sedan 2020.

I januari 2022 infördes en generell rekommendation för PD-(L)1-hämmare för att använda NT-rådets och TLV:s resurser på ett effektivt sätt och samtidigt ge ett stöd till regionerna. Rekommendationen lyder:

När flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

NT-rådet

Senast ändrad