Gå till innehåll

NT-rådet rekommenderar Libmeldy baserat på gemensam nordisk förhandling

Publicerad

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har genomfört en gemensam förhandling med läkemedelsföretaget Orchard Therapeutics, som marknadsför genterapin Libmeldy. Resultatet av förhandlingen har bland annat lett till att NT-rådet kunnat utfärda en rekommendation för Libmeldy i Sverige.

Libmeldy är en genterapi som används vid behandling av metakromatisk leukodystrofi (MLD). MLD är en ärftlig, fortskridande sjukdom som främst drabbar hjärnans vita substans med allvarliga skador på nervsystemet som följd.

Med stöd av resultatet från den gemensamma nordiska förhandlingen med företaget har NT-rådet nu kunnat utfärda en rekommendation om användning av Libmeldy i Sverige.

Endast ett fåtal patienter per år kommer att vara aktuella för behandling med Libmeldy. Därför centraliseras behandlingen till ett center i Norden, med placering i Sverige.

Förhandlingen påbörjades under våren 2022 och har genomförts inom ramen för Nordiskt Läkemedelsforum, där regionerna deltar. Målet var att nå en överenskommelse om kostnaden för Libmeldy för patienter i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Genom att förhandla gemensamt eftersträvar länderna att uppnå acceptabla och trygga villkor för det nya läkemedlet och därmed bidra till snabb och jämlik tillgång i alla fem länder.

Det gemensamma nordiska samarbetet för hälsoekonomiska värderingar (FINOSE), där TLV deltar, hade sedan tidigare genomfört en hälsoekonomisk utvärdering som var utgångspunkt för förhandlingen.

Övriga länder kommer att ta ställning till resultatet av förhandlingen och fatta egna nationella beslut.

FAKTA

Nordiskt läkemedelsforum är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna med fokus på kunskapsutbyte och samarbete inom olika områden, bland annat nya läkemedel, horisontspaning, tillgänglighet och miljöfrågor.

FINOSE är ett nordiskt samarbete där TLV i Sverige, Statens legemiddelverk (NoMA) i Norge samt läkemedelsverket Fimea i Finland gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi.

NT-rådet

Senast ändrad