Gå till innehåll

Uppföljning av JAK-hämmarnas introduktion i Sverige

Publicerad

JAK-hämmarna baricitinib, tofacitinib, upadacitinib och filgotinib är läkemedel i tablettform som används vid olika former av autoimmuna sjukdomar. JAK-hämmarna förskrevs initialt främst vid reumatoid artrit men är nu också godkända vid exempelvis inflammatorisk tarmsjukdom och atopisk dermatit.

JAK-hämmarna ingick i nationellt ordnat införande vid indikationen måttlig till svår reumatoid artrit mellan maj 2017 och oktober 2021. Återbäringsavtal finns för produkterna åtminstone fram till september år 2022.

I samband med att återbäringsavtalen uppdaterats har NT-rådets rekommendation om förstahandsval bland JAK-hämmarna också i vissa fall ändrats. En uppföljning av hur JAK-hämmarna har använts visar att NT-rådets rekommendation om preparatval följdes relativt väl, med en initial hög användning av baricitinib vid reumatoid artrit, och senare en påtaglig ändring av nyinsättningen till upadacitinib.

I en fördjupad analys undersöktes användningen av JAK-hämmare under de tre första åren efter introduktionen av läkemedlen. Analysen visar bland annat att kön eller utbildningslängd inte påverkade sannolikheten att sättas in på JAK-hämmare jämfört med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. Den visar också att JAK-hämmare tidigt blev ett relativt ofta använt andra- och tredjehandsalternativ till TNF-hämmare vid reumatoid artrit.

Det finns i dagsläget en ganska stor variation mellan regionerna i hur mycket man använder JAK-hämmare, men alla regioner har en tydlig användning. Eftersom JAK-hämmarna på gruppnivå bedömts som kliniskt likvärdiga med TNF-hämmare är deras huvudsakliga värde att tillföra ytterligare behandlingsalternativ. Det är tydligt att de används som alternativ i alla regioner, i vart fall i viss utsträckning.

NT-rådet

Senast ändrad