Gå till innehåll

Svår och allvarlig sjukdom väger tyngre än pris

Publicerad

I måndagens P1 Morgon diskuterades den viktiga frågan om diagnostik och behandling av sällsynta sjukdomar. Som nämns i programmet innebär den nya diagnostiken möjligheter för nya läkemedelsbehandlingar, vilket är väldigt glädjande. Priset på dessa nya läkemedel är dessvärre mycket högt och tenderar att stiga för varje nytt läkemedel. I programmet ges dock en bild av att enbart pris är vägledande för godkännande av en behandling i Sverige, vilket inte stämmer.

NT-rådet är en expertgrupp som på alla Sveriges regioners uppdrag och mandat ger rekommendationer om användning av nya läkemedel, huvudsakligen sådana som används inom sjukhusvården vid svåra sjukdomar.

Den svenska processen för att värdera ett nytt läkemedel är likartad oavsett om det är NT-rådet som avger en rekommendation avseende ett rekvisitionsläkemedel eller om det är TLV som bedömer en ansökan om subvention för ett receptläkemedel. Pris är en komponent i den utvärderingen, men det är inte ensamt rådande.

Den svenska modellen kallas för värdebaserad prissättning och utgår från en etisk plattform för prioritering i hälso- och sjukvården, som är beslutad av Sveriges riksdag som har tre principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Värderingen av nya läkemedel görs utifrån en sammanvägd bild av svårighetsgrad/allvarlighetsgrad/patientnytta och kostnadseffektivitet.

Kostnadseffektivitet är dock underordnad de andra principerna. Det betyder att behovsprincipen, alltså svårighetsgraden på sjukdomen, alltid väger tyngst. Att en sjukdom är väldigt sällsynt, innebär att behovet bedöms vara större vilket också vägs in i värderingen. Det går alltså inte att säga att enbart priset spelar roll. Eftersom vårdens resurser är begränsade så måste det medicinska behovet alltid, oavsett om det är läkemedel eller andra sjukvårdsinsatser, dömas av mot varandra. Vi måste därför alltid beakta att om vi rekommenderar användning av läkemedel utan att ta hänsyn till kostnaden, så minskar resurserna för andra behövande patienter.

NT-rådet

Senast ändrad